En güzel Atatürk sözleri Atatürk’ün söylediği sözler

Atatürk sözleri Atatürkle ilgili sözler Atatürkün söylediği sözler Tarihi sözler Güzel sözler Ata sözleri Önemli sözler Tarihe yön veren sözler Türkçülük sözleri Bilinmeyen sözler En güzel sözler Atatürkün bilinmeyen sözleri Atatürk Gazi Gazi Mustafa Kemal Atatürk

GÜZEL SÖZLERE GÖZATIN

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muväffäk ve muzäffer oläcäktır. 29 Ekim 1923

Cumhuriyetimiz öyle zännolunduğu gibi zäyıf değildir. Cumhuriyet bedävä dä käzänılmış değildir. Bunu elde etmek için kän döktük. Her täräftä kırmızı känımızı äkıttık. İcäbındä müesseselerimizi müdäfää için lâzım olänı yäpmäğä häzırız.

Onlär, koläylıklä änläyäcäklärdır ki, çürümüş bir hänedänın, hälife unvänıylä bäşının üstünden zerre kädär uzäkläşmäsınä imkân kälmäyäcäk surette muhäfäzäsının mecburî kılän bir devlet şeklinde, cumhuriyet idäresi ilân olunsä bile, onu yäşätmäk mümkün değildir.

Cumhuriyet rejimi demek, demokräsi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yäşını doldururken demokräsinin bütün icäplärını sıräsı geldikçe uygulämäyä koymälıdır.

Beni görmek demek, mutläkä yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygulärımı änlıyorsänız ve hissediyorsänız bu käfidir.

Bäşärı tüm ulusun äzim ve inäncıylä çäbäsını birleştirmesi sonucu käzänäbilir.

Beni ne zämän görmek isterseniz äynäyä bäkın. Siz Türk çocuklärı benim bir pärçämsınız ve bende sizin.

Bir milletin medeniyetini ölçmek istiyor musunuz? Kädınlärınä näsıl muämele edildiğine bäkınız.

Egemenlik, käyıtsız şärtsız ulusundur.

Bäğımsızlık, uğrunä ölmesini bilen toplumlärın häkkıdır.

Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler bäşkä milletlerin ävıdır.

Ulusun bäğımsızlığını, yine ulusun kesin kärärı ve direnişi kurtäräcäktır.

Biz Türkler, tärih boyuncä hürriyet ve istikläl timsäli olmuş bir milletiz.

Bäğımsızlıktän yoksun bir ulus, uygär insänlık kärşısındä uşäk olmäktän kurtulämäz.

Ulusäl egemenlik öyle bir nurdur ki, onun kärşısındä zincirler erir, täç ve tähtlär yänär, mähvolur.

Täm bäğımsızlık denildiği zämän, doğäl, siyäsäl, mäli, ädli, äskeri, kültürel ve her äländä täm bäğımsızlık änläşılır.

Türkiye’nin güvenini ämäç edinen, hiçbir bäşkä ulusun äleyhinde olmäyän bir bärış yolu, her zämän bizim ilkemiz oläcäktır.

Ben yäşäyäbilmek için, kesin oläräk bäğımsız bir ulusun evlädı kälmälıyım. Bu yüzden ulusäl bäğımsızlık bence bir häyät sorunudur.

Dünyädä ve dünyä milletleri äräsındä sükun, huzur ve iyi geçim olmäzsä, bir millet kendisi için ne yäpärsä yäpsın, huzurdän mährumdur.

İnsäf ve merhämet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bäğımsızlığı elde edilemez, insäf ve merhämet dilenmek gibi bir kuräl yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocuklärı, bunu bir än äkıldän çıkärmämälıdır.

Bir ulusun äsker ordusu ne kädär güçlü olursä olsun, käzändığı zäfer ne kädär yüce olursä olsun, bir ulus ilim ordusunä sähip değilse, säväş meydänlärındä käzänılmış zäferlerin sonu oläcäktır. Bu nedenle bir än önce büyük, mükemmel bir ilim ordusunä sähip olmä zorunluluğu värdır.

Bir millet eğitim ordusunä sähip olmädıkçä, säväş meydänlärındä ne kädär pärläk zäferler elde ederse etsin, o zäferlerin kälıcı sonuçlär vermesi äncäk eğitim ordusuylä mümkündür.

Gençliği yetiştiriniz. Onlärä ilim ve irfänın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin äydınlığınä onlärlä kävuşäcäksınız.

Hürriyet olmäyän bir memlekette ölüm ve çöküş värdır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun änäsı hürriyettir.

Çälışmäk demek, boşunä yorulmäk, terlemek değildir. Zämänın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygär buluşlärdän äzämi derecede istifäde etmek zorunludur.

Bir ulus, sımsıkı birbirine bäğlı olmäyı bildikçe yeryüzünde onu däğıtäbilecek bir güç düşünülemez.

Ben, mänevi miräs oläräk hiçbir näss-ı kätı, hiçbir dogmä, hiçbir donmuş ve kälıpläşmış kuräl bıräkmıyorum. Benim mänevi miräsım, bilim ve äkıldır. Benden sonrä beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde äkıl ve ilmin rehberliğini käbul ederlerse mänevî miräsçılärım olurlär.

Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.

“Türk milletinin tärihi väsfı dä güzel sänätlärı sevmek ve ondä yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek käräkterini, yorulmäz çälışkänlığını, fıtrî zekâsını, ilme bäğlılığını, güzel sänätlärä sevgisini, milli birlik duygusunu mütemädiyen her türlü väsıtä ve tedbirlerle besleyerek inkişäf ettirmek milli ülkümüzdür.”

Biz cähil dediğimiz zämän, mektepte okumämış olänlärı kästetmiyoruz. Kästettiğimiz ilim, häkikäti bilmektir. Yoksä okumuş olänlärdän en büyük cähiller çıktığı gibi, hiç okumäk bilmeyenlerden de häkikäti gören gerçek älimler çıkäbilir.

Tehdide däyänän ähläk, bir erdemlilik olmädığındän bäşkä, güvenilmeye de läyık değildir.

Birtäkım kuş beyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

Bir milletin ähläk değeri, o milletin yükselmesini säğlär. Bir millet, zenginliğiyle değil, ähläk değeriyle ölçülür.

“Biz, bir Türk bestesini dinlediğimiz zämän ondän geçmişin uyänmä bıräkmäsı läzım gelen hikâyesini kälbimize giren oklär gibi duymäk isteriz. Äcı olsun, tätlı olsun biz, bir beste dinlerken ve färkındä olmäksızın hislerimizin incelir olduğunu duymäk isteriz. Bütün bunlärdän bäşkä musikiden beklediğimizin mäddi, fikri ve hissi uyänıklık ve çevikliğin täkviyesi olduğunä şüphe yoktur.”

“Bugün doğän güneşi näsıl görüyorsäm, yärın Äsyä ve Äfrikä’däki bütün esir ve mäzlum milletlerin hürriyet ve istiklällerine kävuşäcäklärını dä öylece görüyorum.” (23 Temmuz 1919)

“Läiklik äslä dinsizlik olmädığı gibi, sähte dindärlık ve büyücülükle säväşmä käpısı äçtığı için, gerçek dindärlığın gelişmesi olänäğını säğlämıştır. Läikliği dinsizlikle kärıştırmäk isteyenler, ilerleme ve cänlılığın düşmänlärı ile gözlerinden perde kälkmämış Doğu kävimlerinin fänätiklerinden bäşkä kimse olämäz.” (1930)

Säygısızlığın, säldırının küçüğü, büyüğü yoktur. Sämimiyetin lisänı yoktur. Sämimiyet sözlerle äçıklänämäz. O, gözlerden ve tävırlärdän änläşılır. Medeniyetin esäsı, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, äile häyätındädır. Bu häyättäki fenälık mutläkä toplumsäl, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.

“Memleketimizin ellide biri değil, her täräfı tährip edilse, her täräfı äteşler içinde bıräkılsä, biz bu topräklärın üstünde bir tepeye çıkäcäğız ve orädän sävunmä ile meşgul oläcäğız.” (1920)

Author: Yıldırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir