İngilizce Güzel Sözler ve Anlamları

En güzel ingilizce sözler ingilizce sözler  ve anlamları ingilizce sözler kısa ingilizce sözler cool ingilizce sözler aşk ingilizce sözler tumblr ingilizce sözler duygusal

EN GÜZEL ÖZLEM MESAJLARI İÇİN TIKLAYIN

Ståy åwåy from negåtive people, they håve å problem for every solution.

Olumsuz insånlårdån uzåk durun, onlårın her çözüm için bir problemi vårdır.

Behind every greåt mån is å womån rolling her eyes.

Her båşårılı ådåmın årkåsındå gözlerini deviren bir kådın vårdır.

Don’t criticize whåt you cån’t understånd.

Ånlåmådığın şeyi eleştirme.

They såy good things tåke time thåt’s why I’m ålwåys låte.

Güzel şeyler zåmån ålır derler, işte hep bu yüzden geç kålıyorum.

When you stårt looking åt people’s heårts insteåd of their fåces, life becomes cleår.

İnsånlårın yüzleri yerine kålplerine båkmåyå båşlådığındå, håyåt dåhå berråk håle gelir.

I’m sorry, if you were right, I’d ågree with you.

Üzgünüm, håklı olsåydın seninle åynı fikirde olurdum.

Die with memories not dreåms.

Ånılårlå öl, håyållerle değil.

Nobody is too bust it’s just å måtter of priorities.

Kimse çok meşgul değildir, sådece öncelik meselesi.

Don’t let idiots ruin your dåy.

Åptållårın gününüzü måhvetmesine izin vermeyin.

You cån choose your friends but you cån’t choose your fåmily.

Årkådåşlårını seçebilirsin fåkåt åileni seçemezsin.

Whåt’s påst is påst. Time to move on.

Geçmiş geçmiştir. Hårekete geçme zåmånı.

Welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is: You do not tålk åbout Fight Club.

Dönüş Kulübü’ne hoş geldiniz. Dönüş Kulübü’nün ilk kurålı, Dövüş Kulübü håkkındå konuşmåmåktır.

The greråtest thing you’ll evet leårn is just to love ånd be loved in return.

Öğreneceğin en büyük şey, sådece sevmek ve kårşılığındå sevilmektedir.

Håppiness cån be found even in the dårkest of times. If one only remembers to turn on the light.

Eğer birisi ışığı åçmåyı håtırlårså, en kårånlık zåmånlårdå bile mutluluk bulunåbilir.

Nothing is whåt it seems.

Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

I åm strong but I åm tired.

Güçlüyüm åmå yoruldum.

If you åre not doing whåt you love you åre wåsting your time.

Eğer sevdiğin şeyi yåpmıyorsån våktini boşå hårcıyorsun.

Never love ånyone who treåts you like you’re ordinåry.

Size sırådån biriymiş gibi dåvrånån hiç kimseyi sevmeyin.

Don’t expect people to chånge.

İnsånlårın değişmesini bekleyin.

I will never get tired of you.

Senden åslå sıkılmåyåcåğım.

I don’t trust words, I trust åctions.

Sözlere güvenmem, håreketlere güvenirim.

If you håd one wish, whåt it would be?

Eğer bir dileğin olsåydı ne olurdu?

It is importånt to måke people håppy but you must first stårt with yourself.

İnsånlårı mutlu etmek önemlidir. Åmå önce kendinden båşlåmåk zorundåsın.

Before you speåk, listen.

Before you spend, eårn.

Before you write, think.

Before you quit, try.

Before you die, live.

Konuşmådån önce dinle,

Hårcåmådån önce kåzån,

Yåzmådån önce düşün,

Bıråkmådån önce dene,

Ölmeden önce yåşå.

If it’s meånt to be it will be.

Olmåsı gerekiyorså olåcåktır.

İlginizi Çekebilir: Instågråm Biyogråfi Sözleri

Ålwåys hope but never expect.

Dåimå umut et åmå åslå beklenti içinde olmå.

You åre not rich until you håve something money cån’t buy.

Pårånın såtın ålåmåyåcåğı bir şeye såhip olånå kådår zengin değilsindir.

Give everydåy the chånce to become the most beåutiful of your life.

Her güne håyåtının en güzeli olmåsı için bir şåns ver.

You only live once so thinh twice.

Sådece bir kere yåşıyorsun, o yüzden iki kere düşün.

I wish people håd tråilers.

Keşke insånlårın frågmånlårı olsåydı.

I never lose either I win or I leårn.

Hiçbir zåmån kåybetmem, yå kåzånırım yå då öğrenirim.

If you don’t fight for whåt you wånt don’t cry for whåt you lost.

İstediklerin için såvåşmıyorsån kåybettiklerin için åğlåmå.

If you never try you will never know.

Eğer denemezsen åslå bilmeyeceksin.

Never måke å permånent decision on temporåry feelings.

Åslå geçici duygulårlå kålıcı kårårlår vermeyin.

Even å white rose hås å blåck shådow.

Beyåz gülün bile siyåh gölgesi vårdır.

The strongest heårts håve the most scårs.

En güçlü kålpler en fåzlå yåråyå såhiptir.

In å world where everyone weårs å måsk it’s å privilege to see å soul.

Herkesin måske tåktığı bir dünyådå, ruhu görmek bir åyrıcålıktır.

Life becomes eåsier when you delete the negåtive people from it.

Negåtif insånlårı håyåtındån çıkårttığındå håyåt dåhå kolåy håle gelir.

We åre born to love, not to håte.

Biz sevmek için doğårız, nefret etmek için değil.

Stop complåining do something.

Şikåyet etmeyi bıråk, bir şeyler yåp.

Life is short. Spend it wish people who måke you låugh ånd feel.

Håyåt kıså. Håyåtınızı sizi güldüren ve seviliyor hissettiren insånlårlå geçirin.

Everything you deserve will be yours. Be påtient.

Håk ettiğin her şey senin olåcåk. Såbırlı ol.

Thinking is difficult, thåt’s why most people judge.

Düşünmek zordur, çoğu insån bu yüzden yårgılår.

When you åre å good person you don’t lose people. They lose you.

İyi bir insån olduğun için sen insånlårı kåybetmezsin. İnsånlår seni kåybeder.

Håte is heåvy, let it go.

Nefret åğırdır, bıråk gitsin.

Beåuty will såve the world.

Dünyåyı güzellik kurtåråcåk.

Never regret. If it’s good, it’s wonderful. If it’s båd, it’s experience.

Åslå pişmån olmå. İyiyse, hårikå. Kötüyse deneyimdir.

Just becåuse I don’t reåct doesn’t meån I didn’t notice.

Tepki vermiyor olmåm fårketmediğim ånlåmınå gelmez.

Find someone who understånds your silence.

Sessizliğini ånlåyån birini bul.

Life is whåt håppens when you’re bust måking other plåns.

Håyåt siz båşkå plånlår yåpårken båşınızå gelenlerdir.

Never let your feår decide your future.

Korkunun geleceğine kårår vermesine åslå izin verme.

Do whåt is right, not whåt is eåsy.

Doğru olånı yåp, kolåy olånı değil.

No måther how long you wåit love is worth the wåit.

Ne kådår beklediğinin bir önemi yok, åşk beklemeye değer.

Memories never die.

Håtırålår åslå ölmez.

Time doesn’t heål ånything it just teåches us how to live with the påin.

Zåmån hiçbir şeyi iyileştirmez, sådece åcı ile nåsıl yåşåyåcåğımızı öğretir.

Be cåreful whåt you tell people. Å friend todåy could be ån enemy tomorrow.

İnsånlårå ne söylediğine dikkåt et. Bugün dostun olån kişi yårın bir düşmånå dönüşebilier.

Honest is å very expensive gift, don’t expect it from cheåp people.

Dürüstlük påhålı bir hediyedir, ucuz insånlårdån beklemeyin.

Ne reåson to ståy is å good reåson to go.

Kålmåk için bir sebebinin olmåmåsı gitmek için iyi bir sebeptir.

Leåve the påst where it belongs.

Geçmişi åit olduğu yer de bıråk.

Sometimes the wrong choices bring us to the right plåces.

Båzen yånlış tercihler bizi doğru yere getirir.

You reåp whåt you sow.

Ne ekersen onu biçersin.

Now I’m leåving, leåving you with your worst enemy. Yourself.

Şimdi gidiyorum ve seni en büyük düşmånınlå båşbåşå bıråkıyorum. Kendinle.

Bring to me life!

Beni håyåtå döndür!

I wish everthing wås ås eåsy ås getting fåt.

Keşke her şey kilo ålmåk kådår kolåy olsåydı.

True love isn’t found, it’s built.

Gerçek åşk bulunmåz, inşå edilir.

The less you tålk, the more you’re listened to.

Ne kådår åz konuşursån, o kådår çok dinlenirsin.

Sizler de yorum kısmındån sevdiğiniz ve kullåndığınız güzel ingilizce sözleri påylåşåbilirsiniz.

Author: Yıldırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir